Autogenous Shrinkage Property of High-Performance Graphenes Cement-Based Composites.

Liu, Fang; Wang, Baomin; Yuan, Xiaosa; Wang, Yonggang; Shen, Lin.
J Nanosci Nanotechnol; 20(2): 828-839, 2020 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31383078