Your browser doesn't support javascript.

Portal Regional da BVS

Informação e Conhecimento para a Saúde

Home > Pesquisa > ()
XML
Imprimir Exportar

Formato de exportação:

Exportar

Email
Adicionar mais destinatários
| |

Una utopía ética desmadrada: la intervención animalista positiva en la naturaleza / A runaway ethical utopia: positive animalist intervention in Nature / Una utopia ètica extralimitada: la intervenció animalista positiva en la naturalesa

Rev. bioét. derecho; (44): 19-40, nov. 2018.
Artigo em Espanhol | IBECS - ES | ID: ibc-176787
Podem reconèixer la importància de les totalitats i els sistemes (holismes) en el seu aspecte ontològic i mantenir, no obstant, l'individualisme moral: són les vides dels organismes individuals les que moralment importen. Espècies i ecosistemes tenen només un valor moral secundari. Ens importen, moralment, els centres de sintiència i consciència que anomenem individus. Però en la naturalesa són sobretot les totalitats les que interessen. Encara que la nostra millor teoria moral sigui individualista, succeeix que, ontològicament, els individus importen poc ―la realitat és sistèmica, evolutiva i relacional! La nostra millor ontologia no serà, per tant, individualista. Es basarà, més aviat, en sistemes complexos adaptatius. No entendre això explica, crec, bona part dels desacords entre l’animalisme i l’ecologisme. Necessitem desenvolupar idees no fossilitzades d'alliberament (humà i animal). La proposta d'una intervenció animalista positiva generalitzada en la naturalesa em sembla una utopia ètica extralimitada (fora de mare, de la Mare Terra en aquest cas: Gaia/Gea)
Biblioteca responsável: ES1.1
Localização: BNCS