Progress toward measles elimination in the People's Republic of China, 2000-2009.

Ma, Chao; An, Zhijie; Hao, Lixin; Cairns, K Lisa; Zhang, Yan; Ma, Jing; Cao, Lei; Wen, Ning; Xu, Wenbo; Liang, Xiaofeng; Yang, Weizhong; Luo, Huiming.
J Infect Dis; 204 Suppl 1: S447-54, 2011 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21666198