Highly sensitive fluorescent immunoassay of human immunoglobulin G based on PbS nanoparticles and DNAzyme.

Huang Fu, Zhen-Zhen; Hao, Li-Juan; Wu, Yan-Mei; Qiao, Hai-Ying; Yi, Zi; Li, Xiao-Yan; Chu, Xia.
Anal Sci; 29(5): 499-504, 2013.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23665621