New head-mounted display system applied to endoscopic management of upper urinary tract carcinomas.

Ishioka, Junichiro; Kihara, Kazunori; Higuchi, Saori; Nakayama, Takayuki; Takeshita, Hideki; Yoshida, Soichiro; Nakanishi, Yasukazu; Kijima, Toshiki; Matsuoka, Yoh; Numao, Noboru; Saito, Kazutaka; Fujii, Yasuhisa.
Int Braz J Urol; 40(6): 842-5, 2014 Nov-Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25615254