Transmural dispersion of repolarization determines scroll wave behavior during ventricular tachyarrhythmias.

Haraguchi, Ryo; Ashihara, Takashi; Namba, Tsunetoyo; Tsumoto, Kunichika; Murakami, Shingo; Kurachi, Yoshihisa; Ikeda, Takanori; Nakazawa, Kazuo.
Circ J; 75(1): 80-8, 2011.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21099125