ERCC1 expression levels predict the outcome of platinum-based chemotherapies in advanced bladder cancer: a meta-analysis.

Li, Shan; Wu, Junrong; Chen, Yongbin; Tang, Weizhong; Peng, Qiliu; Deng, Yan; Xie, Li; Wang, Jian; Huang, Shan; Li, Ruolin; Qin, Xue; Zhao, Jinmin.
Anticancer Drugs; 25(1): 106-14, 2014 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24025563