Accuracy of MDCT for detection and identification of carotid atherosclerotic plaque in a rabbit model.

Zheng, Jiahe; Chang, Zhihui; Hou, Yang; Liu, Zhaoyu; Lu, Zaiming; Guo, Qiyong; Li, Xiaohan.
AJR Am J Roentgenol; 202(2): W176-81, 2014 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24450701