Increasing cGMP-dependent protein kinase activity attenuates unilateral ureteral obstruction-induced renal fibrosis.

Cui, Wenpeng; Maimaitiyiming, Hasiyeti; Qi, Xinyu; Norman, Heather; Zhou, Qi; Wang, Xiaojun; Fu, Jian; Wang, Shuxia.
Am J Physiol Renal Physiol; 306(9): F996-1007, 2014 May 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24573388