Remote Hemorrhage in the Cerebellum and Temporal Lobe after Lumbar Spine Surgery.

Watanabe, Shotaro; Ohtori, Seiji; Orita, Sumihisa; Yamauchi, Kazuyo; Eguchi, Yawara; Aoki, Yasuchika; Nakamura, Junichi; Miyagi, Masayuki; Suzuki, Miyako; Kubota, Gou; Inage, Kazuhide; Sainoh, Takeshi; Sato, Jun; Shiga, Yasuhiro; Abe, Koki; Fujimoto, Kazuki; Kanamoto, Hiroto; Inoue, Gen; Furuya, Takeo; Koda, Masao; Okawa, Akihiko; Takahashi, Kazuhisa; Yamazaki, Masashi.
Case Rep Orthop; 2015: 972798, 2015.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26339517