Effects of Cytokinin and Nitrogen on Drought Tolerance of Creeping Bentgrass.

Chang, Zhihui; Liu, Yang; Dong, Hui; Teng, Ke; Han, Liebao; Zhang, Xunzhong.
PLoS One; 11(4): e0154005, 2016.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27099963