Actinobacteria possessing antimicrobial and antioxidant activities isolated from the pollen of scots pine (Pinus sylvestris) grown on the Baikal shore.

Axenov-Gribanov, Denis V; Voytsekhovskaya, Irina V; Rebets, Yuriy V; Tokovenko, Bogdan T; Penzina, Tatyana A; Gornostay, Tatyana G; Adelshin, Renat V; Protasov, Eugenii S; Luzhetskyy, Andriy N; Timofeyev, Maxim A.
Antonie Van Leeuwenhoek; 109(10): 1307-22, 2016 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27392610