The diversity and antibiotic properties of actinobacteria associated with endemic deepwater amphipods of Lake Baikal.

Protasov, Eugenii S; Axenov-Gribanov, Denis V; Rebets, Yuriy V; Voytsekhovskaya, Irina V; Tokovenko, Bogdan T; Shatilina, Zhanna M; Luzhetskyy, Andriy N; Timofeyev, Maxim A.
Antonie Van Leeuwenhoek; 110(12): 1593-1611, 2017 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28721507