Establishment of a Screening System to Identify Novel GATA-2 Transcriptional Regulators.

Ohashi, Keiichi; Fujiwara, Tohru; Onodera, Koichi; Saito, Yo; Ichikawa, Satoshi; Kobayashi, Masahiro; Okitsu, Yoko; Fukuhara, Noriko; Onishi, Yasushi; Harigae, Hideo.
Tohoku J Exp Med; 244(1): 41-52, 2018 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29343653