Understanding the Mechanical Properties and Structure Transition of Antheraea pernyi Silk Fiber Induced by Its Contraction.

Wang, Yu; Wen, Jianchuan; Peng, Bo; Hu, Bingwen; Chen, Xin; Shao, Zhengzhong.
Biomacromolecules; 19(6): 1999-2006, 2018 06 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29401377