Integrative and theoretical research on the architecture of a biological system and its disorder.

Uchida, Shinichi; Asai, Yoshiyuki; Kariya, Yoshiaki; Tsumoto, Kunichika; Hibino, Hiroshi; Honma, Masashi; Abe, Takeshi; Nin, Fumiaki; Kurata, Yasutaka; Furutani, Kazuharu; Suzuki, Hiroshi; Kitano, Hiroaki; Inoue, Ryuji; Kurachi, Yoshihisa.
J Physiol Sci; 69(3): 433-451, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30868372