The role of ERCC1 and AFP gene polymorphism in hepatocellular carcinoma.

Huang, Yu-Liang; Wu, Jun-Rong; Fang, Min; Zhao, Hui-Liu; Liu, Zhi-Min; Ye, Jian; Huang, Ling-Sha; Zhu, Bo.
Medicine (Baltimore); 98(14): e15090, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30946366