Effects of CO2 fractional laser therapy on peripheral blood cytokines in patients with vitiligo.

Hu, Yongxuan; Qi, Xinyu; Hu, Yanqing; Lu, Yan; Liu, Kangxing; Han, Xue; Mao, Zuhao; Wu, Zhong; Zhou, Xianyi.
Dermatol Ther; 32(4): e12992, 2019 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31172649