Reticulocalbin 2 enhances osteogenic differentiation of human vascular smooth muscle cells in diabetic conditions.

Chang, Zhihui; Yan, Guangxin; Yan, Hankun; Zheng, Jiahe; Liu, Zhaoyu.
Life Sci; 233: 116746, 2019 Sep 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31401313