Serum oxidative stress influences neurological recovery after surgery to treat acutely worsening symptoms of compression myelopathy: a cross-sectional human study.

Takahashi, Hiroshi; Aoki, Yasuchika; Saito, Junya; Nakajima, Arata; Sonobe, Masato; Akatsu, Yorikazu; Taniguchi, Shinji; Yamada, Manabu; Koyama, Keita; Akiyama, Yuki; Shiga, Yasuhiro; Inage, Kazuhide; Orita, Sumihisa; Eguchi, Yawara; Maki, Satoshi; Furuya, Takeo; Akazawa, Tsutomu; Koda, Masao; Yamazaki, Masashi; Ohtori, Seiji; Nakagawa, Koichi.
BMC Musculoskelet Disord; 20(1): 589, 2019 Dec 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31810443