Tumor- and mitochondria-targeted nanoparticles eradicate drug resistant lung cancer through mitochondrial pathway of apoptosis.

Wang, He; Zhang, Fangke; Wen, Huaying; Shi, Wenwen; Huang, Qiudi; Huang, Yugang; Xie, Jiacui; Li, Peiyin; Chen, Jianhai; Qin, Linghao; Zhou, Yi.
J Nanobiotechnology; 18(1): 8, 2020 Jan 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31918714

Não foram localizados documentos relacionados