Oxidation of Reduced Graphene Oxide <i>via</i> Cellular Redox Signaling Modulates Actin-Mediated Neurotransmission.

Kang, Yiyuan; Liu, Jia; Yin, Suhan; Jiang, Yanping; Feng, Xiaoli; Wu, Junrong; Zhang, Yanli; Chen, Aijie; Zhang, Yaqing; Shao, Longquan.
ACS Nano; 14(3): 3059-3074, 2020 03 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-32057235