[Description of the stability of granules using nongrowth-related parameters].

Li, Zhi-Hua; Wu, Jun; Li, Sheng; Xie, Lei; Wang, Xiao-Chang.
Huan Jing Ke Xue ; 33(6): 1913-7, 2012 Jun.
Artigo em Zh | MEDLINE | ID: mdl-22946175