The relationship between the presence of Helicobacter pylori in the oral cavity and gastric in the stomach.

Loster, B W; Majewski, S W; Czesnikiewicz-Guzik, M; Bielanski, W; Pierzchalski, P; Konturek, S J.
J Physiol Pharmacol; 57 Suppl 3: 91-100, 2006 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-17033108