[Construction of platform on the three-dimensional finite element model of the dentulous mandibular body of a normal person].

Gong, Lu-Lu; Zhu, Jing; Ding, Zu-Quan; Li, Guo-Qiang; Wang, Li-Ming; Yan, Bo-Yong.
Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi; 26(2): 144-6, 151, 2008 Apr.
Artigo em Zh | MEDLINE | ID: mdl-18605450