Salivary microbial counts and buffer capacity in children with acute lymphoblastic leukemia.

Ou-Yang, Li-Wei; Chang, Pei-Ching; Tsai, Aileen I; Jaing, Tang-Her; Lin, Shiao-Yu.
Pediatr Dent; 32(3): 218-22, 2010.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20557705