Salivary dehydroepiandrosterone, but not cortisol, is associated with attention deficit hyperactivity disorder.

Wang, Liang-Jen; Huang, Yu-Shu; Hsiao, Chen-Cheng; Chiang, Yuan-Lin; Wu, Chih-Ching; Shang, Zong-Yi; Chen, Chih-Ken.
World J Biol Psychiatry; 12(2): 99-109, 2011 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20822373