Association of salivary dehydroepiandrosterone levels and symptoms in patients with attention deficit hyperactivity disorder during six months of treatment with methylphenidate.

Wang, Liang-Jen; Hsiao, Cheng-Cheng; Huang, Yu-Shu; Chiang, Yuan-Lin; Ree, Shao-Chun; Chen, Yi-Chih; Wu, Ya-Wen; Wu, Chih-Ching; Shang, Zong-Yi; Chen, Chih-Ken.
Psychoneuroendocrinology; 36(8): 1209-16, 2011 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21411231