Endogenous hydrogen peroxide in paraventricular nucleus mediates sympathetic activation and enhanced cardiac sympathetic afferent reflex in renovascular hypertensive rats.

Xu, Yao; Gao, Qing; Gan, Xian-Bing; Chen, Lei; Zhang, Lei; Zhu, Guo-Qing; Gao, Xing-Ya.
Exp Physiol; 96(12): 1282-92, 2011 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21890522