[Clinical evaluation of unanatomic and long centric occlusal complete dentures].

Zhong, Qun; Chen, Shuang; Wu, Xue-yin; Li, Guo-qiang.
Shanghai Kou Qiang Yi Xue; 20(4): 420-3, 2011 Aug.
Artigo em Zh | MEDLINE | ID: mdl-21909612