[Research on population structure and distribution characteristic of indigenous microorganism in post-polymer-flooding oil reservoir].

Zhao, Ling-Xia; Gao, Pei-Ke; Cao, Mei-Na; Gao, Meng-Li; Li, Guo-Qiang; Zhu, Xu-Dong; Ma, Ting.
Huan Jing Ke Xue; 33(2): 625-32, 2012 Feb.
Artigo em Zh | MEDLINE | ID: mdl-22509607