An automated system for high-throughput single cell-based breeding.

Yoshimoto, Nobuo; Kida, Akiko; Jie, Xu; Kurokawa, Masaya; Iijima, Masumi; Niimi, Tomoaki; Maturana, Andrés D; Nikaido, Itoshi; Ueda, Hiroki R; Tatematsu, Kenji; Tanizawa, Katsuyuki; Kondo, Akihiko; Fujii, Ikuo; Kuroda, Shun'ichi.
Sci Rep; 3: 1191, 2013.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23378922