Conformation and atropisomeric properties of indometacin derivatives.

Wakamatsu, Shintaro; Takahashi, Yuka; Tabata, Hidetsugu; Oshitari, Tetsuta; Tani, Norihiko; Azumaya, Isao; Katsumoto, Yukiteru; Tanaka, Takeyuki; Hosoi, Shinzo; Natsugari, Hideaki; Takahashi, Hideyo.
Chemistry; 19(22): 7056-63, 2013 May 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23576314