Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources.

Margaritis, Lukas H; Manta, Areti K; Kokkaliaris, Konstantinos D; Schiza, Dimitra; Alimisis, Konstantinos; Barkas, Georgios; Georgiou, Eleana; Giannakopoulou, Olympia; Kollia, Ioanna; Kontogianni, Georgia; Kourouzidou, Angeliki; Myari, Angeliki; Roumelioti, Fani; Skouroliakou, Aikaterini; Sykioti, Vasia; Varda, Georgia; Xenos, Konstantinos; Ziomas, Konstantinos.
Electromagn Biol Med; 33(3): 165-89, 2014 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23915130