Denture hygiene habits among elderly patients wearing complete dentures.

Apratim, Abhishek; Shah, Sanket S; Sinha, Manish; Agrawal, Manisha; Chhaparia, Nidhi; Abubakkar, Abu.
J Contemp Dent Pract; 14(6): 1161-4, 2013 Nov 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24858768