Evaluation physical characteristics and comparison antimicrobial and anti-inflammation potentials of dental root canal sealers containing hinokitiol in vitro.

Shih, Yin-Hua; Lin, Dan-Jae; Chang, Kuo-Wei; Hsia, Shih-Min; Ko, Shun-Yao; Lee, Shyh-Yuan; Hsue, Shui-Sang; Wang, Tong-Hong; Chen, Yi-Ling; Shieh, Tzong-Ming.
PLoS One; 9(6): e94941, 2014.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24915566