A combination of electro-enzymatic catalysis and electrocoagulation for the removal of endocrine disrupting chemicals from water.

Zhao, He; Zhang, Di; Du, Penghui; Li, Haitao; Liu, Chenming; Li, Yuping; Cao, Hongbin; Crittenden, John C; Huang, Qingguo.
J Hazard Mater; 297: 269-77, 2015 Oct 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25978190