Sterilization of polydimethylsiloxane surface with Chinese herb extract: a new antibiotic mechanism of chlorogenic acid.

Ren, Song; Wu, Ming; Guo, Jiayu; Zhang, Wang; Liu, Xiaohan; Sun, Lili; Holyst, Robert; Hou, Sen; Fang, Yongchun; Feng, Xizeng.
Sci Rep; 5: 10464, 2015 May 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25993914