Nanocellulose 3, 5-Dimethylphenylcarbamate Derivative Coated Chiral Stationary Phase: Preparation and Enantioseparation Performance.

Zhang, Xiaoli; Wang, Litao; Dong, Shuqing; Zhang, Xia; Wu, Qi; Zhao, Liang; Shi, Yanping.
Chirality; 28(5): 376-81, 2016 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26949227