Antibacterial and anticancer PDMS surface for mammalian cell growth using the Chinese herb extract paeonol(4-methoxy-2-hydroxyacetophenone).

Jiao, Jiajia; Sun, Lili; Guo, Zaiyu; Hou, Sen; Holyst, Robert; Lu, Yun; Feng, Xizeng.
Sci Rep; 6: 38973, 2016 12 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27941867