A novel technique of delivering viral vectors to trigeminal ganglia in rats.

Long, Hu; Liao, Lina; Zhou, Yang; Shan, Di; Gao, Meiya; Huang, Renhuan; Yang, Xin; Lai, Wenli.
Eur J Oral Sci; 125(1): 1-7, 2017 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28067416