Effect of maleic acid on the bond strength of fibre posts to root dentine.

Fan, Fan; Ibrahim, Muhammad; Dai, Panpan; Mao, Yixin; He, Bing; Wu, Gang; Ma, Jianfeng; Huang, Shengbin.
Eur J Oral Sci; 125(5): 396-402, 2017 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28782855