Degradation of polyvinyl alcohol (PVA) by UV/chlorine oxidation: Radical roles, influencing factors, and degradation pathway.

Ye, Bei; Li, Yue; Chen, Zhuo; Wu, Qian-Yuan; Wang, Wen-Long; Wang, Ting; Hu, Hong-Ying.
Water Res; 124: 381-387, 2017 11 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28783494