The evaluation of E. faecalis colonies dissolution ability of sodium hypochlorite in microenvironment by a novel device.

Sun, Xiaoqiang; Li, Shaorong; Wang, Shujing; Luo, Chunxiong; Hou, Benxiang.
Biomed Microdevices; 20(2): 36, 2018 04 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29651562