Different bacterial species and their extracellular polymeric substances (EPSs) significantly affected reverse osmosis (RO) membrane fouling potentials in wastewater reclamation.

Yu, Tong; Sun, Hao; Chen, Zhuo; Wang, Yun-Hong; Huo, Zheng-Yang; Ikuno, Nozomu; Ishii, Kazuki; Jin, Yan; Hu, Hong-Ying; Wu, Yin-Hu; Lu, Yun.
Sci Total Environ; 644: 486-493, 2018 Dec 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29990899