Sustainability evaluation and implication of a large scale membrane bioreactor plant.

Chen, Zhuo; Wang, Dan; Sun, Mingxing; Hao Ngo, Huu; Guo, Wenshan; Wu, Guangxue; Jia, Wenjie; Shi, Lei; Wu, Qianyuan; Guo, Fang; Hu, Hong-Ying.
Bioresour Technol; 269: 246-254, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30189377