Survey of Torus Palatinus in Patients with End-Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis.

Tai, Shao-Yu; Hsu, Chia-Lin; Tsai, Aileen I; Chang, Chih-Chun; Wang, I-Kuan; Weng, Cheng-Hao; Huang, Wen-Hung; Hsu, Ching-Wei; Chang, Pei-Ching; Yen, Tzung-Hai.
Biomed Res Int; 2018: 1356910, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30627535