Carbon Fiber-Based Flow-Through Electrode System (FES) for Water Disinfection via Direct Oxidation Mechanism with a Sequential Reduction-Oxidation Process.

Liu, Hai; Ni, Xin-Ye; Huo, Zheng-Yang; Peng, Lu; Li, Guo-Qiang; Wang, Chun; Wu, Yin-Hu; Hu, Hong-Ying.
Environ Sci Technol; 53(6): 3238-3249, 2019 03 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30768244