Chlorine disinfection significantly aggravated the biofouling of reverse osmosis membrane used for municipal wastewater reclamation.

Wang, Yun-Hong; Wu, Yin-Hu; Tong, Xin; Yu, Tong; Peng, Lu; Bai, Yuan; Zhao, Xue-Hao; Huo, Zheng-Yang; Ikuno, Nozomu; Hu, Hong-Ying.
Water Res; 154: 246-257, 2019 05 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30798179