Local administration of aspirin with ß-tricalcium phosphate/poly-lactic-co-glycolic acid (ß-TCP/PLGA) could enhance osteoporotic bone regeneration.

Tao, Zhou-Shan; Wu, Xing-Jing; Zhou, Wan-Shu; Wu, Xin-Ju; Liao, Wei; Yang, Min; Xu, Hong-Guang; Yang, Lei.
J Bone Miner Metab; 37(6): 1026-1035, 2019 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31076895